لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 26 استقلال اهواز 1 نساجی مازندران 1 1395/12/09
هفته 9 نساجی مازندران 3 استقلال اهواز 0 1395/07/16
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 استقلال اهواز 1 نساجی مازندران 0 1393/07/12
هفته 12 نساجی مازندران 2 استقلال اهواز 0 1393/11/12