لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 مس رفسنجان 2 آلومينيوم اراک 2 1396/05/23
هفته 19 آلومينيوم اراک 0 مس رفسنجان 0 1396/10/24
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 مس رفسنجان 0 آلومينيوم اراک 1 1395/06/05
هفته 21 آلومينيوم اراک 0 مس رفسنجان 2 1395/11/06
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 24 مس رفسنجان 2 آلومينيوم اراک 0 1394/11/12
هفته 5 آلومينيوم اراک 1 مس رفسنجان 0 1394/06/19