لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 مس رفسنجان 6 خيبر خرم آباد 1 1395/09/17
هفته 33 خيبر خرم آباد 1 مس رفسنجان 1 1396/02/04
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 مس رفسنجان 0 خيبر خرم آباد 1 1394/10/30
هفته 3 خيبر خرم آباد 0 مس رفسنجان 0 1394/06/07