لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 مس رفسنجان 1 خونه به خونه مازندران 0 1396/10/17
هفته 1 خونه به خونه مازندران 1 مس رفسنجان 1 1396/05/16
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 مس رفسنجان 1 خونه به خونه مازندران 2 1395/05/23
هفته 19 خونه به خونه مازندران 3 مس رفسنجان 1 1395/10/24
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 26 مس رفسنجان 2 خونه به خونه مازندران 1 1394/11/25
هفته 7 خونه به خونه مازندران 1 مس رفسنجان 0 1394/06/31