لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 مس رفسنجان 5 فولاد یزد 0 1395/06/18
هفته 23 فولاد یزد 0 مس رفسنجان 2 1395/11/18
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 مس رفسنجان 3 فولاد یزد 3 1394/06/13
هفته 23 فولاد یزد 1 مس رفسنجان 1 1394/11/06
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 مس رفسنجان 1 فولاد یزد 0 1393/07/12
هفته 12 فولاد یزد 1 مس رفسنجان 2 1393/11/12