لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 28 مس رفسنجان 0 نساجی مازندران 0 1396/12/26 15:00
هفته 11 نساجی مازندران 3 مس رفسنجان 1 1396/08/10
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 مس رفسنجان 0 نساجی مازندران 1 1395/07/02
هفته 25 نساجی مازندران 2 مس رفسنجان 0 1395/12/02
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 مس رفسنجان 4 نساجی مازندران 1 1394/09/02
هفته 35 نساجی مازندران 1 مس رفسنجان 1 1395/02/06