لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 ملوان بندر انزلي 1 مس رفسنجان 2 1396/09/23
هفته 24 مس رفسنجان 0 ملوان بندر انزلي 0 1396/11/29 14:00
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 31 ملوان بندر انزلي 2 مس رفسنجان 1 1396/01/22
هفته 14 مس رفسنجان 0 ملوان بندر انزلي 0 1395/09/03
لیگ 92931
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته ملوان بندر انزلي 1 مس رفسنجان 0 1392/08/07 15:00