لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 نفت مسجد سلیمان 3 اکسين البرز 0 1395/09/03
هفته 32 اکسين البرز 1 نفت مسجد سلیمان 1 1396/01/28