لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 نفت مسجد سلیمان 1 اکسين البرز 0 1396/08/30
هفته 31 اکسين البرز 0 نفت مسجد سلیمان 1 1397/01/21 16:30
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 نفت مسجد سلیمان 3 اکسين البرز 0 1395/09/03
هفته 32 اکسين البرز 1 نفت مسجد سلیمان 1 1396/01/28