لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 نفت مسجد سلیمان 0 پارس جنوبي جم 0 1395/06/27
هفته 24 پارس جنوبي جم 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/12/28