لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 نفت مسجد سلیمان 2 آلومينيوم اراک 2 1396/11/14
هفته 5 آلومينيوم اراک 1 نفت مسجد سلیمان 1 1396/06/27
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 نفت مسجد سلیمان 1 آلومينيوم اراک 1 1395/08/02
هفته 28 آلومينيوم اراک 1 نفت مسجد سلیمان 2 1395/12/23
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 نفت مسجد سلیمان 3 آلومينيوم اراک 2 1394/10/03
هفته 1 آلومينيوم اراک 0 نفت مسجد سلیمان 0 1394/05/26