لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 نفت مسجد سلیمان 1 خيبر خرم آباد 2 1395/07/16
هفته 26 خيبر خرم آباد 1 نفت مسجد سلیمان 0 1395/12/11
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 37 نفت مسجد سلیمان 2 خيبر خرم آباد 2 1395/02/21
هفته 18 خيبر خرم آباد 0 نفت مسجد سلیمان 0 1394/09/16