لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 نفت مسجد سلیمان 3 ایرانجوان بوشهر 0 1396/11/02
هفته 3 ایرانجوان بوشهر 0 نفت مسجد سلیمان 1 1396/06/05
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 نفت مسجد سلیمان 3 ایرانجوان بوشهر 0 1395/05/17
هفته 18 ایرانجوان بوشهر 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/10/17
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 نفت مسجد سلیمان 2 ایرانجوان بوشهر 2 1394/07/20
هفته 29 ایرانجوان بوشهر 0 نفت مسجد سلیمان 3 1394/12/17