لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 نفت مسجد سلیمان 1 فولاد یزد 1 1395/08/21
هفته 30 فولاد یزد 1 نفت مسجد سلیمان 0 1396/01/16
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 19 نفت مسجد سلیمان 1 فولاد یزد 0 1394/09/22
هفته 38 فولاد یزد 1 نفت مسجد سلیمان 0 1395/02/27