لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 34 نفت مسجد سلیمان 2 مس رفسنجان 2 1397/02/09 17:00
هفته 17 مس رفسنجان 1 نفت مسجد سلیمان 1 1396/09/18
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 نفت مسجد سلیمان 0 مس رفسنجان 0 1395/06/12
هفته 22 مس رفسنجان 1 نفت مسجد سلیمان 1 1395/11/12
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 نفت مسجد سلیمان 1 مس رفسنجان 1 1394/08/25
هفته 34 مس رفسنجان 2 نفت مسجد سلیمان 1 1395/01/30