لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 29 مس كرمان 1 نفت مسجد سلیمان 2 1397/01/09 16:00
هفته 12 نفت مسجد سلیمان 2 مس كرمان 1 1396/08/17
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 33 مس كرمان 2 نفت مسجد سلیمان 2 1396/02/04
هفته 16 نفت مسجد سلیمان 2 مس كرمان 2 1395/09/17
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 25 مس كرمان 3 نفت مسجد سلیمان 3 1394/11/29
هفته 6 نفت مسجد سلیمان 1 مس كرمان 0 1394/06/25