لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 مس كرمان 1 اکسين البرز 0 1396/07/18
هفته 25 اکسين البرز 1 مس كرمان 1 1396/12/06 14:15
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 مس كرمان 3 اکسين البرز 1 1395/09/24
هفته 34 اکسين البرز 2 مس كرمان 0 1396/02/11