لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 مس كرمان 1 پارس جنوبي جم 0 1395/07/16
هفته 26 پارس جنوبي جم 1 مس كرمان 1 1395/12/09