لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 مس كرمان 0 سپيدرود رشت 1 1395/08/23
هفته 30 سپيدرود رشت 1 مس كرمان 0 1396/01/16