لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 مس كرمان 2 فولاد یزد 0 1395/08/02
هفته 28 فولاد یزد 1 مس كرمان 0 1395/12/23
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 33 مس كرمان 2 فولاد یزد 1 1395/01/23
هفته 14 فولاد یزد 0 مس كرمان 0 1394/08/18