لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 مس كرمان 3 گل گهر سیرجان 1 1396/06/11
هفته 21 گل گهر سیرجان 5 مس كرمان 1 1396/11/08
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 مس كرمان 1 گل گهر سیرجان 1 1395/05/29
هفته 20 گل گهر سیرجان 0 مس كرمان 0 1395/10/30
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 مس كرمان 0 گل گهر سیرجان 1 1394/07/27
هفته 30 گل گهر سیرجان 1 مس كرمان 1 1394/12/24