لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 27 مس كرمان 2 مس رفسنجان 1 1396/12/20 14:45
هفته 10 مس رفسنجان 1 مس كرمان 0 1396/07/30
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 مس كرمان 1 مس رفسنجان 0 1395/06/27
هفته 24 مس رفسنجان 0 مس كرمان 0 1395/11/25
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 29 مس كرمان 1 مس رفسنجان 2 1394/12/17
هفته 10 مس رفسنجان 1 مس كرمان 2 1394/07/20