لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 راه آهن تهران 0 مس كرمان 3 1396/06/05
هفته 20 مس كرمان 2 راه آهن تهران 1 1396/11/01
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 32 راه آهن تهران 1 مس كرمان 0 1396/01/28
هفته 15 مس كرمان 1 راه آهن تهران 1 1395/09/03
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 راه آهن تهران 0 مس كرمان 0 1392/05/03 22:00
هفته 16 مس كرمان 2 راه آهن تهران 0 1392/09/08 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 راه آهن تهران 1 مس كرمان 1 1391/08/28
هفته 27 مس كرمان 4 راه آهن تهران 0 1391/12/05
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 مس كرمان 0 راه آهن تهران 0 1390/08/09
هفته 29 راه آهن تهران 2 مس كرمان 0 1391/01/18
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 مس كرمان 2 راه آهن تهران 0 1389/09/13
هفته 34 راه آهن تهران 2 مس كرمان 2 1390/02/30
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 مس كرمان 2 راه آهن تهران 2 1388/07/03
هفته 25 راه آهن تهران 3 مس كرمان 2 1388/11/08
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 مس كرمان 2 راه آهن تهران 1 1387/08/17
هفته 31 راه آهن تهران 0 مس كرمان 1 1388/01/14
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 راه آهن تهران 3 مس كرمان 1 1386/09/16
هفته 33 مس كرمان 2 راه آهن تهران 1 1387/02/25
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 راه آهن تهران 1 مس كرمان 2 1385/08/11
هفته 23 مس كرمان 1 راه آهن تهران 1 1386/01/09