لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 استقلال اهواز 1 مس كرمان 5 1395/11/12
هفته 5 مس كرمان 2 استقلال اهواز 2 1395/06/12
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 استقلال اهواز 2 مس كرمان 0 1393/08/17
هفته 16 مس كرمان 2 استقلال اهواز 1 1393/12/10
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال اهواز 1 مس كرمان 0 1388/05/29
هفته 20 مس كرمان 2 استقلال اهواز 0 1388/09/26
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 مس كرمان 4 استقلال اهواز 0 1387/05/19
هفته 19 استقلال اهواز 1 مس كرمان 0 1387/09/22
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 مس كرمان 2 استقلال اهواز 1 1386/06/16
هفته 21 استقلال اهواز 2 مس كرمان 2 1386/11/26
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 مس كرمان 3 استقلال اهواز 1 1385/09/27
هفته 28 استقلال اهواز 1 مس كرمان 1 1386/03/03