لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 32 فجر سپاسي شیراز 0 مس كرمان 1 1397/01/28 17:00
هفته 15 مس كرمان 0 فجر سپاسي شیراز 1 1396/09/06
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 فجر سپاسي شیراز 0 مس كرمان 2 1395/10/17
هفته 1 مس كرمان 2 فجر سپاسي شیراز 2 1395/05/17
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 فجر سپاسي شیراز 1 مس كرمان 0 1394/06/13
هفته 23 مس كرمان 0 فجر سپاسي شیراز 0 1394/11/06
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 فجر سپاسي شیراز 1 مس كرمان 2 1393/12/16
هفته 6 مس كرمان 3 فجر سپاسي شیراز 0 1393/08/28
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 مس كرمان 1 فجر سپاسي شیراز 2 1392/07/26 15:30
هفته 28 فجر سپاسي شیراز 1 مس كرمان 1 1393/01/07 17:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 مس كرمان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1391/08/27
هفته 32 فجر سپاسي شیراز 1 مس كرمان 1 1392/01/23
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 مس كرمان 1 فجر سپاسي شیراز 2 1390/06/02
هفته 22 فجر سپاسي شیراز 1 مس كرمان 0 1390/11/05
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 فجر سپاسي شیراز 1 مس كرمان 1 1388/07/19
هفته 28 مس كرمان 0 فجر سپاسي شیراز 0 1388/12/14
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 فجر سپاسي شیراز 2 مس كرمان 0 1387/05/27
هفته 20 مس كرمان 2 فجر سپاسي شیراز 0 1387/10/10
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 مس كرمان 0 فجر سپاسي شیراز 0 1386/09/22
هفته 34 فجر سپاسي شیراز 1 مس كرمان 3 1387/02/28
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 فجر سپاسي شیراز 0 مس كرمان 0 1385/09/05
هفته 19 مس كرمان 2 فجر سپاسي شیراز 0 1385/11/27