لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 راه آهن یزدان 0 بادران تهران 1 1395/06/12
هفته 22 بادران تهران 0 راه آهن یزدان 0 1395/11/11