لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 23 راه آهن تهران 0 بادران تهران 4 1396/11/24 14:00
هفته 6 بادران تهران 1 راه آهن تهران 0 1396/07/01
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 راه آهن تهران 0 بادران تهران 1 1395/06/12
هفته 22 بادران تهران 0 راه آهن تهران 0 1395/11/11