لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 راه آهن تهران 1 آلومينيوم اراک 2 1396/08/23
هفته 30 آلومينيوم اراک 4 راه آهن تهران 0 1397/01/15 16:15
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 راه آهن تهران 0 آلومينيوم اراک 0 1395/07/16
هفته 26 آلومينيوم اراک 2 راه آهن تهران 1 1395/12/09