لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 راه آهن تهران 0 سپيدرود رشت 0 1395/08/02
هفته 28 سپيدرود رشت 1 راه آهن تهران 0 1395/12/12