لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 31 راه آهن تهران 0 گل گهر سیرجان 4 1397/01/21 16:30
هفته 14 گل گهر سیرجان 1 راه آهن تهران 0 1396/08/30
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 راه آهن تهران 0 گل گهر سیرجان 2 1395/05/17
هفته 18 گل گهر سیرجان 5 راه آهن تهران 1 1395/10/17