لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 34 راه آهن تهران 0 نساجی مازندران 6 1397/02/09 17:00
هفته 17 نساجی مازندران 2 راه آهن تهران 1 1396/09/19
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 راه آهن تهران 1 نساجی مازندران 1 1395/09/17
هفته 33 نساجی مازندران 4 راه آهن تهران 1 1396/02/04