لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 25 راه آهن تهران 1 مس رفسنجان 0 1396/12/06 14:15
هفته 8 مس رفسنجان 1 راه آهن تهران 0 1396/07/18
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 راه آهن تهران 2 مس رفسنجان 0 1395/05/29
هفته 20 مس رفسنجان 4 راه آهن تهران 2 1395/10/30