لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 راه آهن تهران 2 مس رفسنجان 0 1395/05/29
هفته 20 مس رفسنجان 4 راه آهن تهران 2 1395/10/30