لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 راه آهن تهران 0 نفت مسجد سلیمان 1 1396/07/06
هفته 24 نفت مسجد سلیمان 2 راه آهن تهران 1 1396/11/29 14:30
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 راه آهن تهران 3 نفت مسجد سلیمان 0 1395/09/03
هفته 31 نفت مسجد سلیمان 4 راه آهن تهران 0 1396/01/22
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 راه آهن تهران 2 نفت مسجد سلیمان 2 1393/07/03 17:20
هفته 25 نفت مسجد سلیمان 1 راه آهن تهران 1 1394/01/21 17:30