لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 راه آهن یزدان 3 نفت مسجد سلیمان 0 1395/09/03
هفته 31 نفت مسجد سلیمان 4 راه آهن یزدان 0 1396/01/22
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 راه آهن یزدان 2 نفت مسجد سلیمان 2 1393/07/03 17:20
هفته 25 نفت مسجد سلیمان 1 راه آهن یزدان 1 1394/01/21 17:30