لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 24 استقلال اهواز 1 راه آهن تهران 1 1395/11/25
هفته 7 راه آهن تهران 3 استقلال اهواز 0 1395/06/27
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 راه آهن تهران 5 استقلال اهواز 0 1394/07/24 15:45 شهدا
هفته 23 استقلال اهواز 1 راه آهن تهران 0 1394/12/21 16:30 تختي
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 راه آهن تهران 1 استقلال اهواز 1 1388/07/09
هفته 26 استقلال اهواز 1 راه آهن تهران 3 1388/11/13
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال اهواز 1 راه آهن تهران 1 1387/05/27
هفته 20 راه آهن تهران 2 استقلال اهواز 2 1387/10/09
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 راه آهن تهران 2 استقلال اهواز 2 1386/08/25
هفته 31 استقلال اهواز 2 راه آهن تهران 3 1387/02/16
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال اهواز 1 راه آهن تهران 0 1385/06/31
هفته 18 راه آهن تهران 1 استقلال اهواز 3 1385/11/20
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 راه آهن تهران 3 استقلال اهواز 1 1384/08/05
هفته 24 استقلال اهواز 3 راه آهن تهران 2 1384/12/12