لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 استقلال اهواز 0 آلومينيوم اراک 3 1395/05/23
هفته 19 آلومينيوم اراک 1 استقلال اهواز 1 1395/10/24