لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 استقلال اهواز 0 ایرانجوان بوشهر 0 1395/07/25
هفته 27 ایرانجوان بوشهر 5 استقلال اهواز 0 1395/12/16
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 استقلال اهواز 1 ایرانجوان بوشهر 0 1393/11/18
هفته 2 ایرانجوان بوشهر 1 استقلال اهواز 0 1393/07/18