لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 استقلال اهواز 2 نفت مسجد سلیمان 2 1395/06/18
هفته 23 نفت مسجد سلیمان 1 استقلال اهواز 1 1395/11/18