لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 29 ملوان بندر انزلي 2 استقلال اهواز 1 1396/01/10
هفته 12 استقلال اهواز 1 ملوان بندر انزلي 3 1395/08/15
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 ملوان بندر انزلي 2 استقلال اهواز 0 1394/05/22 18:30 تختی
هفته 18 استقلال اهواز 1 ملوان بندر انزلي 1 1394/11/08 15:00 تختي
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 استقلال اهواز 2 ملوان بندر انزلي 0 1388/08/05
هفته 31 ملوان بندر انزلي 1 استقلال اهواز 0 1389/01/27
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 استقلال اهواز 3 ملوان بندر انزلي 0 1387/07/30
هفته 28 ملوان بندر انزلي 1 استقلال اهواز 0 1387/12/04
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال اهواز 0 ملوان بندر انزلي 0 1386/06/09
هفته 20 ملوان بندر انزلي 0 استقلال اهواز 2 1386/11/19
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ملوان بندر انزلي 0 استقلال اهواز 1 1385/06/24
هفته 17 استقلال اهواز 0 ملوان بندر انزلي 0 1385/11/13
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 ملوان بندر انزلي 3 استقلال اهواز 2 1384/07/12
هفته 21 استقلال اهواز 1 ملوان بندر انزلي 1 1384/11/16
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 ملوان بندر انزلي 1 استقلال اهواز 0
هفته 29 استقلال اهواز 0 ملوان بندر انزلي 1
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 استقلال اهواز 0 ملوان بندر انزلي 0 1381/11/04
هفته 26 ملوان بندر انزلي 0 استقلال اهواز 0 1382/04/01