لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 31 فجر سپاسي شیراز 4 استقلال اهواز 0 1396/01/22
هفته 14 استقلال اهواز 1 فجر سپاسي شیراز 1 1395/09/03
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 فجر سپاسي شیراز 1 استقلال اهواز 0 1393/10/03
هفته 22 استقلال اهواز 1 فجر سپاسي شیراز 0 1394/02/07
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 استقلال اهواز 0 فجر سپاسي شیراز 0 1388/07/25
هفته 29 فجر سپاسي شیراز 3 استقلال اهواز 2 1388/12/21
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 استقلال اهواز 1 فجر سپاسي شیراز 1 1387/06/22
هفته 23 فجر سپاسي شیراز 1 استقلال اهواز 0 1387/11/04
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 استقلال اهواز 4 فجر سپاسي شیراز 1 1386/09/09
هفته 32 فجر سپاسي شیراز 2 استقلال اهواز 2 1387/02/22
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 استقلال اهواز 1 فجر سپاسي شیراز 0 1385/10/08
هفته 29 فجر سپاسي شیراز 0 استقلال اهواز 1 1386/02/30
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 فجر سپاسي شیراز 0 استقلال اهواز 0 1384/08/23
هفته 26 استقلال اهواز 2 فجر سپاسي شیراز 1 1384/12/26
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 استقلال اهواز 3 فجر سپاسي شیراز 0
هفته 20 فجر سپاسي شیراز 1 استقلال اهواز 2
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 فجر سپاسي شیراز 2 استقلال اهواز 1 1381/09/29
هفته 21 استقلال اهواز 1 فجر سپاسي شیراز 1 1382/02/17