لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 ملوان بندر انزلي 1 پارس جنوبي جم 1 1395/09/03
هفته 32 پارس جنوبي جم 2 ملوان بندر انزلي 0 1396/01/28