لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 ملوان بندر انزلي 1 نساجی مازندران 0 1395/07/25
هفته 27 نساجی مازندران 2 ملوان بندر انزلي 1 1395/12/17