لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 23 ملوان بندر انزلي 3 نساجی مازندران 0 1396/11/24 14:00
هفته 6 نساجی مازندران 2 ملوان بندر انزلي 1 1396/07/02
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 ملوان بندر انزلي 1 نساجی مازندران 0 1395/07/25
هفته 27 نساجی مازندران 2 ملوان بندر انزلي 1 1395/12/17