لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 25 ملوان بندر انزلي 1 نفت مسجد سلیمان 1 1396/12/06 14:15
هفته 8 نفت مسجد سلیمان 2 ملوان بندر انزلي 2 1396/07/18
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 ملوان بندر انزلي 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/09/24
هفته 34 نفت مسجد سلیمان 1 ملوان بندر انزلي 1 1396/02/11
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 نفت مسجد سلیمان 3 ملوان بندر انزلي 2 1393/08/29 15:00
هفته 30 ملوان بندر انزلي 1 نفت مسجد سلیمان 0 1394/02/25 19:30