لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 ملوان بندر انزلي 3 مس كرمان 2 1396/06/27
هفته 22 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 1 1396/11/14
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 ملوان بندر انزلي 2 مس كرمان 1 1395/07/02
هفته 25 مس كرمان 0 ملوان بندر انزلي 0 1395/12/02
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 3 1392/06/08 19:30
هفته 22 ملوان بندر انزلي 2 مس كرمان 1 1392/10/21 14:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 2 1391/07/10
هفته 28 ملوان بندر انزلي 1 مس كرمان 1 1391/12/11
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 0 1390/09/02
هفته 31 ملوان بندر انزلي 0 مس كرمان 0 1391/02/02
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 ملوان بندر انزلي 2 مس كرمان 1 1389/05/15
هفته 20 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 0 1389/10/09
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 ملوان بندر انزلي 2 مس كرمان 1 1388/07/30
هفته 30 مس كرمان 4 ملوان بندر انزلي 2 1389/01/15
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 ملوان بندر انزلي 1 مس كرمان 0 1387/07/26
هفته 22 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 0 1387/10/27
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 ملوان بندر انزلي 2 مس كرمان 0 1386/06/23
هفته 22 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 0 1386/12/05
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 0 1385/08/05
هفته 22 ملوان بندر انزلي 2 مس كرمان 1 1385/12/25