لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 32 ملوان بندر انزلي 1 راه آهن تهران 0 1397/01/28 17:00
هفته 15 راه آهن تهران 1 ملوان بندر انزلي 1 1396/09/06
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ملوان بندر انزلي 0 راه آهن تهران 0 1395/05/23
هفته 19 راه آهن تهران 1 ملوان بندر انزلي 2 1395/10/24
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 راه آهن تهران 0 ملوان بندر انزلي 1 1394/06/24 17:30 شهدا
هفته 21 ملوان بندر انزلي 0 راه آهن تهران 0 1394/11/30 15:30 تختی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 راه آهن تهران 1 ملوان بندر انزلي 0 1393/06/03 19:10
هفته 20 ملوان بندر انزلي 3 راه آهن تهران 0 1393/11/23 14:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 راه آهن تهران 0 ملوان بندر انزلي 0 1392/05/15 22:00
هفته 18 ملوان بندر انزلي 0 راه آهن تهران 1 1392/09/22 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 راه آهن تهران 0 ملوان بندر انزلي 1 1391/08/05
هفته 30 ملوان بندر انزلي 0 راه آهن تهران 0 1391/12/25
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ملوان بندر انزلي 0 راه آهن تهران 0 1390/05/16
هفته 19 راه آهن تهران 0 ملوان بندر انزلي 1 1390/10/20
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 راه آهن تهران 2 ملوان بندر انزلي 0 1389/06/20
هفته 25 ملوان بندر انزلي 1 راه آهن تهران 0 1389/12/13
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ملوان بندر انزلي 2 راه آهن تهران 1 1388/05/23
هفته 19 راه آهن تهران 1 ملوان بندر انزلي 2 1388/09/19
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 ملوان بندر انزلي 0 راه آهن تهران 1 1387/05/15
هفته 18 راه آهن تهران 1 ملوان بندر انزلي 0 1387/09/18
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 ملوان بندر انزلي 2 راه آهن تهران 1 1386/09/09
هفته 32 راه آهن تهران 2 ملوان بندر انزلي 1 1387/02/22
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 راه آهن تهران 0 ملوان بندر انزلي 0 1385/09/19
هفته 27 ملوان بندر انزلي 2 راه آهن تهران 1 1386/02/07
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 راه آهن تهران 1 ملوان بندر انزلي 0 1384/07/22
هفته 22 ملوان بندر انزلي 0 راه آهن تهران 1 1384/11/23