لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 24 فجر سپاسي شیراز 3 آلومينيوم اراک 0 1396/11/29 14:00
هفته 7 آلومينيوم اراک 0 فجر سپاسي شیراز 0 1396/07/12
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 فجر سپاسي شیراز 1 آلومينيوم اراک 1 1395/09/24
هفته 34 آلومينيوم اراک 2 فجر سپاسي شیراز 3 1396/02/11
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 37 فجر سپاسي شیراز 1 آلومينيوم اراک 0 1395/02/21
هفته 18 آلومينيوم اراک 1 فجر سپاسي شیراز 1 1394/09/17