لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 فجر سپاسي شیراز 0 خيبر خرم آباد 1 1395/08/02
هفته 28 خيبر خرم آباد 0 فجر سپاسي شیراز 0 1395/12/23
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 35 فجر سپاسي شیراز 5 خيبر خرم آباد 2 1395/02/06
هفته 16 خيبر خرم آباد 1 فجر سپاسي شیراز 2 1394/09/02