لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 فجر سپاسي شیراز 1 سپيدرود رشت 2 1395/05/23
هفته 19 سپيدرود رشت 2 فجر سپاسي شیراز 0 1395/11/21