لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 فجر سپاسي شیراز 1 خونه به خونه مازندران 1 1396/11/14
هفته 5 خونه به خونه مازندران 1 فجر سپاسي شیراز 2 1396/06/27
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 فجر سپاسي شیراز 2 خونه به خونه مازندران 0 1395/09/03
هفته 32 خونه به خونه مازندران 1 فجر سپاسي شیراز 1 1396/01/28
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 فجر سپاسي شیراز 1 خونه به خونه مازندران 0 1394/10/03
هفته 1 خونه به خونه مازندران 0 فجر سپاسي شیراز 2 1394/05/26