لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 فجر سپاسي شیراز 1 گل گهر سیرجان 2 1396/07/18
هفته 25 گل گهر سیرجان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1396/12/06 14:15
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 فجر سپاسي شیراز 0 گل گهر سیرجان 2 1395/07/02
هفته 25 گل گهر سیرجان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/12/02
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 33 فجر سپاسي شیراز 1 گل گهر سیرجان 1 1395/01/23
هفته 14 گل گهر سیرجان 0 فجر سپاسي شیراز 0 1394/08/18