لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 فجر سپاسي شیراز 1 مس رفسنجان 0 1396/06/05
هفته 20 مس رفسنجان 2 فجر سپاسي شیراز 1 1396/11/01
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 فجر سپاسي شیراز 0 مس رفسنجان 1 1395/08/21
هفته 30 مس رفسنجان 2 فجر سپاسي شیراز 3 1396/01/16
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 فجر سپاسي شیراز 0 مس رفسنجان 0 1394/08/12
هفته 32 مس رفسنجان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1395/01/16