لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 فجر سپاسي شیراز 1 راه آهن تهران 0 1396/07/29
هفته 27 راه آهن تهران 1 فجر سپاسي شیراز 7 1396/12/20 14:45
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 فجر سپاسي شیراز 2 راه آهن تهران 2 1395/06/05
هفته 21 راه آهن تهران 1 فجر سپاسي شیراز 1 1395/11/07
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 راه آهن تهران 0 فجر سپاسي شیراز 0 1392/06/22 17:30
هفته 24 فجر سپاسي شیراز 0 راه آهن تهران 1 1392/11/06 14:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 راه آهن تهران 1 فجر سپاسي شیراز 0 1391/09/13
هفته 34 فجر سپاسي شیراز 2 راه آهن تهران 2 1392/02/20
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 راه آهن تهران 1 فجر سپاسي شیراز 1 1390/06/24
هفته 24 فجر سپاسي شیراز 1 راه آهن تهران 2 1390/11/14
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 فجر سپاسي شیراز 2 راه آهن تهران 1 1388/09/06
هفته 34 راه آهن تهران 0 فجر سپاسي شیراز 0 1389/02/28
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 راه آهن تهران 0 فجر سپاسي شیراز 0 1387/05/19
هفته 19 فجر سپاسي شیراز 1 راه آهن تهران 3 1387/09/22
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 راه آهن تهران 1 فجر سپاسي شیراز 1 1386/07/27
هفته 27 فجر سپاسي شیراز 0 راه آهن تهران 1 1387/01/23
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 فجر سپاسي شیراز 2 راه آهن تهران 2 1385/08/16
هفته 24 راه آهن تهران 1 فجر سپاسي شیراز 1 1386/01/17
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 راه آهن تهران 0 فجر سپاسي شیراز 0 1384/08/27
هفته 27 فجر سپاسي شیراز 3 راه آهن تهران 0 1385/01/11