لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 فجر سپاسي شیراز 2 ملوان بندر انزلي 1 1396/08/16
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 فجر سپاسي شیراز 0 ملوان بندر انزلي 0 1395/07/16
هفته 26 ملوان بندر انزلي 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/12/11
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 ملوان بندر انزلي 3 فجر سپاسي شیراز 1 1392/08/12 15:30
هفته 30 فجر سپاسي شیراز 2 ملوان بندر انزلي 1 1393/01/22 19:00 حافظیه
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 ملوان بندر انزلي 1 فجر سپاسي شیراز 0 1391/05/16
هفته 21 فجر سپاسي شیراز 2 ملوان بندر انزلي 1 1391/10/24
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 ملوان بندر انزلي 2 فجر سپاسي شیراز 0 1390/08/27
هفته 30 فجر سپاسي شیراز 2 ملوان بندر انزلي 0 1391/01/25
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 فجر سپاسي شیراز 4 ملوان بندر انزلي 0 1388/06/16
هفته 22 ملوان بندر انزلي 1 فجر سپاسي شیراز 0 1388/10/20
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 فجر سپاسي شیراز 2 ملوان بندر انزلي 2 1387/09/01
هفته 32 ملوان بندر انزلي 1 فجر سپاسي شیراز 0 1388/01/23
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 فجر سپاسي شیراز 2 ملوان بندر انزلي 1 1386/09/16
هفته 33 ملوان بندر انزلي 2 فجر سپاسي شیراز 1 1387/02/25
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 ملوان بندر انزلي 1 فجر سپاسي شیراز 0 1385/08/11
هفته 23 فجر سپاسي شیراز 2 ملوان بندر انزلي 0 1386/01/09
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 فجر سپاسي شیراز 1 ملوان بندر انزلي 0 1384/08/07
هفته 24 ملوان بندر انزلي 2 فجر سپاسي شیراز 0 1384/12/12
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 ملوان بندر انزلي 3 فجر سپاسي شیراز 0 1383/07/17
هفته 16 فجر سپاسي شیراز 0 ملوان بندر انزلي 0
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 ملوان بندر انزلي 0 فجر سپاسي شیراز 4 1381/07/26
هفته 14 فجر سپاسي شیراز 3 ملوان بندر انزلي 2 1381/11/23